PSO kryteria oceniania ? wychowanie fizyczne

Przedmiotowy System Oceniania

z  Wychowania Fizycznego

 

 

 1. Zgodnie z Regulaminem Oceniania i Klasyfikowania obowiązuje skala ocen:

niedostateczny             – 1

dopuszczający              – 2

dostateczny                  – 3

dobry                            – 4

bardzo dobry               – 5

celujący                        – 6

 

 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

Każdy uczeń podlega ocenie z wychowania fizycznego. Wyjątkiem są uczniowie zwolnieni opinią lekarza. Uczniowie oceniani są z zakresu V kompetencji (obszarów):

 1. Diagnozowanie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, ich progresja oraz wkład pracy w swój rozwój
 2. Hartowanie organizmu i dbałość o higienę i zdrowie.
 3. Dbałość o prawidłową postawę ciała.
 4. Aktywność ruchowa o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 5. Pełnienie roli organizatora i sędziego w wybranych dyscyplinach.

 

 1. Ocenę z prób sprawnościowych z zakresu umiejętności uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni lub zaliczyć (w przypadku nieobecności). Ze względu na dłuższą nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją, okres zaliczenia (obowiązek ucznia) może być indywidualnie wyznaczony, nie później jednak niż do końca semestru. Nie dopełnienie powyższego warunku skutkuje wpisem oceny niedostatecznej.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna jest wypadkową ocen uzyskanych przez ucznia. Głównym nośnikiem oceny ucznia z wychowania fizycznego jest jego wkład pracy na lekcji (aktywność) oraz z postawy na lekcji (oceniane raz w miesiącu według poniższych wartości).

 

95 ? 100% punktów                – 6

81 ? 94% punktów                  – 5

66 ? 80% punktów                  – 4

50 ? 65% punktów                  – 3

30 ? 49%punktów                   – 2

0 ? 29% punktów                     – 1

 

Uczeń, który w wyniku przewlekłej choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności opuścił 1/3 zajęć w danym miesiącu może zostać nieoceniony z aktywności.

Ocenie podlega przede wszystkim utrzymanie na stałym poziomie i poprawa wyniku prób sprawnościowych (testy dotyczące cech motorycznych, testy dotyczące gier zespołowych) Uczeń, który wielokrotnie reprezentuje szkołę, lub osiągnął bardzo dobre wyniki w zawodach sportowych, po spełnieniu warunków na oceną – bardzo dobry, może otrzymać ocenę – celujący.

 

 1. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż proponowaną składając w terminie do 7 dni pisemny wniosek. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż proponowana jest:
  1. Przystąpienie do wszystkich testów i prób sprawnościowych z cech motorycznych oraz z gier zespołowych
  2. Zaliczenie materiału programowego z umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej
  3. Własny wkład pracy ( aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych )

Termin i formę zaliczenia materiału programowego określa nauczyciel.

Przy nie klasyfikowaniu ucznia z wychowania fizycznego z powodu jego nieusprawiedliwionych nieobecności ( mniej niż 50% ), uczeń może ubiegać się o  egzamin klasyfikacyjny na ocenę dopuszczającą.

 

Każdy uczeń ma prawo do odwołania się od oceny, jeżeli była ona wystawiona niezgodnie z procedurą wystawiania ocen.

 

 1. Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić brak stroju, kolejny skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 2. Uczniowie nieprzygotowani do zajęć nie są z nich zwolnieni.
 3. Uczniowie mają zakaz korzystania ze środków multimedialnych.
 4. Na sali gimnastycznej oraz obiektach sportowych obowiązuje Regulamin, z którym uczeń zostaje zapoznany.
 5. Niestosowanie się do zasad obowiązujących w szatni i na sali gimnastycznej skutkuje wpisem nagany do karty uwag ucznia lub ma wpływ na ocenę końcową z zachowania.

 

 

 

Kryteria Oceniania z Wychowania Fizycznego w Gimnazjum

 

Ocena z wychowania fizycznego powinna być obiektywna i zindywidualizowana. Zawierać powinna ona indywidualne możliwości ucznia
oraz jego zaangażowanie w pracę nad sobą (podmiotowe traktowanie ucznia). Bierzemy pod uwagę : wysiłek fizyczny wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków służbowych, wynikających ze specyfiki przedmiotu, możliwości ucznia, jego aktywność w proponowanych
formach aktywności fizycznej oraz umiejętności.

Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 

Dziedziny aktywności ucznia

 

 1. Postawa wobec kultury fizycznej i zdrowego ciała:

Oceną pozytywną

 • aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie rozwijania własnej sprawności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach sportowo ? rekreacyjnych
 • pomoc nauczycielowi (np. pokaz, przeprowadzenie rozgrzewki, propozycje ciekawych rozwiązań dotyczących tematu lekcji)
 • higiena osobista, systematyczność, inwencja,
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych /sportowo rekreacyjnych/
 • reprezentowanie barw szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych i imprezach sportowo ? rekreacyjnych

Oceną negatywną

 • negatywny stosunek do przedmiotu (niezdyscyplinowanie, brak chęci lub odmowa wykonywania ćwiczeń, stwarzanie zagrożenia na lekcji)
 • odmowa reprezentowanie barw szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych i imprezach sportowo ? rekreacyjnych bez podania przyczyny

 

 1. Sprawność psychomotoryczna i opanowanie umiejętności ruchowych:
 • dbałość o zdrowie, higienę i kondycje oraz prawidłową postawę ciała
 • własny wkład pracy ucznia oraz jego wysiłek i postęp w podnoszenie swojej sprawności
 • poziomu umiejętności ruchowych oraz wiedzy z zakresu kultury fizycznej
 • samokontrola i samoocena sprawności,

 

 

 

 1. Wiadomości:
 • wiadomości związane z zasadami funkcjonowania, regeneracji sił, czynnym odpoczynkiem,
 • wiadomości związane z postawą ciała
 • wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia,
 • wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych i turystycznych

 

 1. Dyscyplina:
 • kultura osobista /akcent – relacje z innymi, porządek/
 • przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i szatni /akcent ? bezpieczeństwo/

 

Nauczyciel może również nagradzać ucznia za aktywną postawę na lekcji plusami (+). Trzy ?zebrane? plusy stają się oceną bardzo dobrą.

Nauczyciel może upomnieć ucznia minusem (-) za negatywny stosunek do ćwiczeń na danej lekcji, złe zachowanie, brak poszanowania sprzętu. Trzy odnotowane minusy stają się oceną niedostateczną.

 

 1. Przygotowanie do lekcji
 • uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. Za każde kolejne, nieusprawiedliwione nieprzygotowanie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.
 • dodatkowo dziewczęta mają możliwość niewykonywania ćwiczeń o dużej intensywności ćwiczeń /np. bieg na 800m/ oraz ćwiczeń w rozkroku dwa dni w miesiącu z powodu niedyspozycji.

 

 1. Umiejętności z zakresu programu nauczania

Ocenie podlegają:

 • umiejętności z zakresu programu nauczania:
  • technika wykonywania ćwiczeń z gimnastyki
  • wybrane elementy gier zespołowych, lekkiej atletyki
  • sprawność ogólna
 • poziom cech motorycznych
  • testy sprawności fizycznej: siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności, zwinność, gibkość
 • wiedza z zakresu programu nauczania
  • wybrane wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej
  • elementy higieny człowieka (związane z wychowaniem fizycznym)
  • przepisy zespołowych gier sportowych
  • przepisy bhp na lekcjach wychowania fizycznego
  • znajomość zasad fair play i czystej gry
  • prawidłowa terminologia w określaniu nazw przyrządów, przyborów oraz ćwiczeń

 

W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Uczeń, który nie ma możliwości zaliczenia testu sprawności w terminie powinien zaliczyć go na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem.

Jeżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z konkretnych ćwiczeń, a chce otrzymać przynajmniej dobrą ocenę śródroczną lub roczną, może w celu ?zaliczenia? wykonywać zadania dodatkowe, otrzymane przez nauczyciela (np. inne ćwiczenia, wykonanie sportowej gazetki szkolnej, opracowanie jakiegoś tematu z dziedziny kultury fizycznej, promocji zdrowia itp.)

Rodzic ma możliwość uzyskania rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia na dyżurach konsultacyjnych, wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Jest aktywny podczas zajęć – był obecny i ćwiczył na wszystkich lekcjach (nieobecności i niedyspozycje usprawiedliwione na piśmie przez lekarza, rodziców)
 • Dokonuje postępów w samodzielnym usprawnianiu się
 • Swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno – zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF
 • Prezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania lub wykraczający poza program
 • Pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę, zna nazewnictwo postaw wyjściowych
 • Rozwija własne uzdolnienia ruchowe aktywnie uczestnicząc w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych
 • Godnie reprezentuje szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych osiągając znaczące wyniki

 

 

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Jest aktywny podczas lekcji, ale w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach nie posiada stroju sportowego /dwa razy/ lecz wykazuje chęć pomocy podczas zajęć /funkcję ? asekuracyjną, porządkową, sędziego/
 • Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń
 • Posiada duże wiadomości z zakresu dbałości o prawidłową postawę ciała umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym działaniu
 • Potrafi zdiagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, hartuje organizm, dba o higienę i zdrowie
 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania
 • Pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach sportowych
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę, zna nazewnictwo postaw wyjściowych
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno ? ruchową. Cztery razy w semestrze nie posiadał stroju.
 • Jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela
 • Zna zasady funkcjonowania organizmu, regeneracji sił i czynnego odpoczynku
 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy
 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, nie zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier zespołowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji
 • Z pomocą nauczyciela potrafi przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę, zna nazewnictwo postaw wyjściowych
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo ? rekreacyjnych

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno ? ruchowej. Pięć lub więcej razy w semestrze nie posiadał stroju
 • Zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno – zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF
 • W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a wiedzę którą ma nie potrafi wykorzystać w praktyce
 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie poniżej wymagań przewidzianych programem nauczania. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym
 • Szanuje sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem
 • Wykazuje się słaba znajomością przepisów gier zespołowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji
 • Z pomocą nauczyciela potrafi przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę, wykazuje bardzo słabą znajomość nazewnictwa postaw wyjściowych
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno – ruchowej
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych, bardzo często nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF
 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje program nauczania. Nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną oraz nie wykazuje postępów w tym zakresie
 • Nie szanuje szkolnego sprzętu sportowego, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem
 • Nie zna przepisów gier zespołowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych
 • Nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z przeprowadzeniem rozgrzewki, nie zna nazewnictwa postaw wyjściowych
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno – ruchowej
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych, regularnie jest nie przygotowany do zajęć wychowania fizycznego /nie posiada stroju gimnastycznego/
 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno – kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację programu nauczania
 • Nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem
 • Nie zna przepisów gier zespołowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych
 • Nie chce nawet z pomocą nauczyciela przeprowadzić rozgrzewki, nie zna nazewnictwa postaw wyjściowych
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.) wewnątrzszkolny system oceniania

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 15 z dnia 15 stycznia 2009, Nr 4, poz. 17)