Szkoła policealna – opiekun medyczny

 

SZKOŁA MEDYCZNA DLA KAŻDEGO!

Dwusemestralna szkoła w systemie zaocznym
(nauka w weekendy)!

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób w wieku 18 lat
i powyżej, którzy posiadają wykształcenie minimum średnie
i chcieliby zdobyć atrakcyjny zawód, gwarantujący zatrudnienie na krajowym i zagranicznym rynku pracy!

Oferujemy kształcenie w zawodzie: Opiekun medyczny (symbol 532102).

Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

NASZE ATUTY:

?Realizujemy program zgodny z wymogami MEN.

?Nauka trwa rok, tj. 2 semestry.

?Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym- piątek (po południu) i sobota.

?Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

?Języki obce: proponujemy język niemiecki (zawodowy)? poziom nauczania dostosowujemy do poziomu zaawansowania językowego grupy.

?Doskonałe i pożądane kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

?Posiadamy niezbędne wyposażenie i bazę dydaktyczną konieczne do dobrego przygotowania słuchaczy do tego zawodu.

?Nasza szkoła uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia!

 

OPIEKUNOWIE MEDYCZNI – POSZUKIWANI PRACOWNICY

W Polsce z związku ze starzeniem się społeczeństwa stale rośnie zapotrzebowanie na opiekunów medycznych. Obecnie coraz częściej seniorzy nie mają wsparcia ze strony własnych dzieci, ponieważ osoby młode nierzadko zmuszone są do emigracji zarobkowej- wzrasta więc zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zajmującą się opieką nad osobami starszymi, przewlekle chorymi czy niesamodzielnymi z racji wieku. Również osoby młode mogą wymagać stałej opieki np. po wypadkach komunikacyjnych, udarach czy w chorobach przewlekłych.

       Według szacunków ONZ do 2050 roku potroi się światowa populacja ludzi w wieku ponad 60 lat. A według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do tego czasu np. niemieckie społeczeństwo będzie jednym z najstarszych na świecie (z 15% udziałem osób powyżej 80. roku życia uplasuje się obok Japonii, Korei Południowej i Włoch). Oznacza to, że koszty opieki nad niemieckimi seniorami wzrosną z biegiem czasu znacząco.

        Również w naszym kraju coraz bardziej popularne staje się zakładanie domów opieki dla niemieckich seniorów. Kilka takich inwestycji, spełniających niemieckie standardy, już z powodzeniem funkcjonuje w różnych zakątkach Polski.

 

PRACA DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Opiekunowie medyczni mogą pracować w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także hospicjach                         i zakładach opieki terminalnej, oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Ponadto mogą być zatrudniane przez osoby fizyczne do opieki nad chorym lub osobą starszą i niepełnosprawną w domu.

 

RYNEK NIEMIECKI CZEKA – 1.500 ? netto…

Polscy opiekunowie są szczególnie doceniani w Niemczech. Od zeszłego roku mogą tam legalnie pracować i są bardzo chętnie zatrudniani z bardzo dobrymi zarobkami, nawet jeżeli nie znają niemieckiego. Zarobki za granicą to ok. 1.300 ? – 1.500 ? netto.

 

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE! – KIERUNEK DLA KAŻDEGO

Do wykonywania zawodu opiekuna medycznego nie trzeba specjalnych uzdolnień, wystarczy ukończyć naukę w dwusemestralnej szkole policealnej.

Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwo szkoły oraz – po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami w języku polskim i angielskim honorowanymi na terenie Unii Europejskiej.

Nie ma znaczenia również wiek, zawód ten mogą wykonywać osoby w każdym wieku.

Nasza szkoła medyczna jest ofertą dla każdego.

Po uzyskaniu tytułu zawodowego absolwent – opiekun medyczny – jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych.
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

O ZAJĘCIACH

Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć w przyjaznej i ciepłej atmosferze. Każdego słuchacza staramy się otoczyć szczególną opieką i traktujemy indywidualnie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty.

Lekcje są prowadzone w przyjaznej i miłej atmosferze. Słuchacze  traktowani są indywidualnie, co pozwala na efektywne zdobywanie wiedzy bez zbędnych stresów. Podczas semestru słuchacz uczęszcza na zajęcia z kilku przedmiotów, w związku z tym prace i zaliczenia nie są dużym obciążeniem.

Obecność słuchacza już na minimum 50 % godzin zajęć uprawnia do zdawania egzaminu semestralnego z danego przedmiotu.

 

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne cykl kształcenia Liczba godzin w  cyklu nauczania
sem. 1 sem. 2
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 20 15 35
2  Zdrowie publiczne 20 20
3  Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami     pierwszej pomocy 15 15 30
4  Zarys psychologii i socjologii 15 15
5  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 20 20
6  Język migowy 20 20
7  Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia 15 15
8  Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 10 10
Łączna liczba godzin 75 90 165
1  Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 40 40 80
2  Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 40 45 85
Łączna liczba godzin 80 85 165
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175  330
* Podstawy przedsiębiorczości 20   20
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie 80 80 160

 

Praktyki zawodowe, umożliwiające dobre praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności zawodowych, organizujemy w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie oraz w pracowniach szkolnych (160 godzin).

Egzamin nadający kwalifikacje do wykonywania zawodu odbywa się na koniec II semestru.

Nie pobieramy- tak jak w innych szkołach ? dodatkowych opłat za poprawkowe egzaminy semestralne oraz egzaminy zawodowe.

ZAPISZ SIĘ, ZAREZERWUJ SOBIE MIEJSCE!

Komplet wymaganych przez szkołę dokumentów:

 1. podanie do szkoły,
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych pracowników, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 4. 4 zdjęcia,
 5. potwierdzenie opłaty wpisowego.

 

Nie zwlekaj! O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc ograniczona!

 

Termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany kandydatom po zebraniu się wymaganej liczby osób chętnych.

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 68 376 25 66